Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН LEPETITQUCHE.COM

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗОМА ООД, ЕИК204724138, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер №23, се явява Продавач, по силата на настоящите Общи условия.

Потребител на сайта www.lepetitquche.com, който свободно избира да закупи конкретен продукт чрез натискане на бутона „Купи“ в страницата, се явява Купувач, по силата на настоящите Общи условия.

Продавачът и Купувачът, съгласно описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), декларират, че приемат условията, изложени по-долу.

Купувачът се идентифицира, с цел възпроизвеждане на заявката му за съгласие с Общите условия и за направената поръчка, чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на lepetitquche.com, съхранение на IP адреса на Купувача и всяка друга информация.

Продуктите на интернет страницата на lepetitquche.com представляват онлайн каталог, представящ продуктовата линия на Продавача, и не са оферти с правно обвързващ характер.

Когато Купувачът подаде заявка за поръчка на продуктите, сложени в количката, той се съгласява да закупи тези продукти и това действие е правно обвързващо. След като Купувачът получи потвърждение за направената от него поръчка, се приема, че договорът е сключен.

Ако продуктите не са складово налични, Продавачът има право да откаже доставка на вече потвърдена поръчка. В такъв случай Продавачът се задължава в рамките на работната седмица да информира Купувача за липсата на заявената стока чрез електронния адрес или телефонния номер, които Купувачът е предоставил. При направен превод по сметката на Продавача, Купувачът може да реши дали сумата да му бъде възстановена, да откаже направената поръчка или да я замести с друга поръчка.

Договорният език е български и плащанията се извършват в български левове с ДДС.

 

II.ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА

 

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www. lepetitquche.com артикули, Купувачът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация – Купувачът предоставя на Продавача следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица - име, фамилия, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Купувачът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Купувачът предостави неверни и/или неактуални данни, Продавачът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Купувача и достъпа до клиентския му профил. Купувачът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

III. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА/ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Купувача като последният извърши последователно следните действия:

Купувачът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на http://lepetitquche.com, натиска виртуалния бутон "Продължи" и получава достъп до формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.lepetitquche.com стоки;

Купувачът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай" срещу съответна стока);

Купувачът въвежда информация за адреса на доставка;

Заявката за покупка на стока през www.lepetitquche.com се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчка".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

IV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА/ЗАЯВКАТА

 

Заявката за покупка се приема от Продавача чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Купувача, със следното съдържание: данни на Продавача (данни за кореспонденция на ЗоМа ООД, ИН по ДДС), имена на Купувача и адрес за доставка, номер, дата и статус на поръчката, избрания от Купувача начин на плащане.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Купувача телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Купувача.

 

V. ДОСТАВКА

След като стоката се предаде на куриер, Продавачът се освобождава от отговорност за повреждане или загубване на стоката при доставка и риска това да се случи се поема изцяло от Купувача. Продавачът не носи отговорност за забавяне на доставката.

В момента, в който стоката бъде доставена, Купувачът или упълномощено от него лице следва да я прегледа внимателно и да докладва незабавно на Продавача, в случай че тя е повредена. Ако се установи, че щетите са нанесени по време на доставката, Продавачът не дължи обезщетение на Купувача. Когато Продавачът посочва писмено датата и часа на доставка, заявлението е с обвързващ характер. При посочването на неверни (сгрешени) данни от Купувача, Продавачът е освободен от всякакви задължения за изпълнение на поръчката.

Когато стоката се предава, Купувачът или трето лице разписват свързаните с нея документи. Трето лице е всеки, който приема стоката и се намира на адреса за доставка, посочен от Купувача.

Когато доставената стока се различава видимо от стоката, която е поръчана, Купувачът има право да изиска замяна в рамките на 24 часа от получаването ѝ, със стока, която да отговаря на направената от него заявка за покупка.


VI. ЦЕНИ

В посочената цена на всяка отделна стока на сайта не е включена стойността на доставката. Тя се поема от Купувача отделно и се посочва при потвърждаване на поръчката в сайта.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Купувачът има право да разглежда и поръчва продуктите, обявени на сайта, както и да се информира за състоянието на стоката, която е поръчал.

Купувачът е изцяло отговорен за защитата на потребителското си име и парола, както и за всякакви останали действия от него или от друго лице, което ги използва. Купувачът се задължава да уведомява мигновено Продавача винаги, когато установи неправомерен достъп чрез използване на потребителското му име и парола или при опасност от използването им.

Купувачът заплаща цената на поръчката си съгласно начина, обявен на сайта на lepetitquche.com

Купувачът е задължен да посочва точен и актуален телефон, електронен адрес и адрес за доставка, да заплаща цената на стоката, разходите по транспорта ѝ, когато не е упоменато, че е безплатен, както и да осигури достъп и възможност за получаването ѝ.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Право на Продавача е да запазва данни, които са разположени на сървъра на lepetitquche.com.

Продавачът е в правото си да прекратява или променя предоставяните услуги, без да информира Купувача и във всеки момент, в който прецени, когато Купувачът ползва тези услуги в нарушение на настоящите условия. Продавачът не е отговорен за претърпени вреди или пропуснати ползи от страна на Купувача или трето лице, настъпили в резултат от прекратяване, променяне или ограничаване на услугите, изтриване, промяна, загубване, неточност или недостоверност на информация, която се използва и е станала достъпна чрез lepetitquche.com.

След като заявената за поръчка стока бъде заплатена, Продавачът е задължен да предостави собствеността на заявената за поръчка стока на Купувача и да достави заявената за поръчка стока в срок.

Право на Продавача е да събира и използва информация, касаеща Купувача, без значение дали той е регистриран.

Описаната в настоящите Общи условия информация може да се използва от Продавача с цел подобряване на предлаганите услуги, освен ако Купувачът не изпрати изричното си несъгласие на имейл адрес: info@lepetitquche.com. Целите, за които Продавачът използва информацията, са съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

Продавачът има право да инсталира на компютрите на своите потребители кукита (cookies) – текстови файлове, които се запазват на твърдия диск на компютъра на потребителя и позволяват проследяването на неговите действия.

 

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, записани при извършване на поръчка от Купувача, се считат за строго конфиденциални. С попълването на личните си данни при регистрацията се счита, че Купувачът дава изричното си съгласие за събиране, обработване и съхранение на тези лични данни от Продавача в съответствие с действащото законодателство. Предоставените данни се използват единствено и само за изпълнение на поръчката и Продавачът се задължава да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от закона със съответното съдебно разрешение.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ

Продавачът може да променя Общите условия по всяко време, в случай на промени на предоставяните услуги, в законодателството и др. Продавачът е задължен да уведомени Купувача за изменения в Общите условия чрез съобщения на видно място на сайта lepetitquche.com, оставяйки достатъчен срок на Купувача да се запознае с тях. Ако в предоставения срок Купувачът не упомене, че отхвърля промените, се счита, че ги приема, а ако заяви, че не е съгласен с тях, Продавачът е в правото си да прекрати предоставянето на услуги на Купувача.

 

XI. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Купувач, поръчал стока от електронния магазин lepetitquche.com, има право да откаже доставената стока според чл. 55, ал. 1 от ЗЗП и може да я върне в 14-дневен срок от датата на получаването без да дължи обезщетение или неустойка.

Връщане на платени с карта суми се правят чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. ЗоМа ООД ще възстанови на Купувача заплатената от него сума в срок от 20 дни от датата на отказ от стоката, съобразно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Купувачът се задължава да върне стоката във вида, в който е получена, и без да е използвана.

Транспортните разходи остават за сметка на Купувача, съобразно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламации за качество се уреждат в съответствие с Глава V на ЗЗП. Продавачът не носи отговорност за евентуални несъответствия на стоката с предварително обявените условия, в случай че такива несъответствия се дължат на неправилно съхранение или употреба на стоката от Купувача. За несъответствие на стоката се счита обективно несъответствие на характеристиките на доставена стока с обявените в сайта характеристики.

В случай на рекламация транспортните разходи са за сметка на ЗоМа ООД.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)